Regulamin

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://studiocreativeshop.com;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://studiocreativeshop.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy https://studiocreativeshop.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://studiocreativeshop.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Studio Creative Shop , działający pod adresem https://studiocreativeshop.com, prowadzony jest przez 3DStudio Creative Oksana Oliinyk z siedzibą w 35-307 Rzeszów przy al. Armii Krajowej 4A/12A i został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem NIP 8133711684 REGON 363244710 z danymi kontaktowymi e-mail: kontakt.studiodecor@gmail.com, kom. +48 510 232 852
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą Javascript i Cookies.
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa https://studiocreativeshop.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://studiocreativeshop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.”

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. https://studiocreativeshop.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez https://studiocreativeshop.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię https://studiocreativeshop.com

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody https://studiocreativeshop.com

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla https://studiocreativeshop.com,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://studiocreativeshop.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z https://studiocreativeshop.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z https://studiocreativeshop.com
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów do następujących krajów:
 • Polska
 • Austria
 • Belgia
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Ukraina
 • Węgry
 • Wielka Brytania

Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy dostawczej.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:
3DStudio Creative Oksana Oliinyk
Krasne 952, 36-007 Krasne
e-mail: kontakt.studiodecor@gmail.com, telefon: +48 510 232 852

Koszty dostawy towarów z mchu i roślin stabilizowanych w przypadku kraj: Polska wynoszą:

 • Koszt przesyłki wyceniany jest indywidualnie w zależności od ilości, wielkości i adresu dostawy.
 1. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 15 dni roboczych od momentu wysłania przesyłki.
 1. W przypadku realizacji towarów z mchu i roślin stabilizowanych po otrzymaniu przesyłki towar należy natychmiast odpakować z folii, tak aby zawartość była otwarta i miała z każdej strony możliwość wymiany powietrza.
 2. W przypadku realizacji paneli ze stali nierdzewnej po otrzymaniu przesyłki towar należy natychmiast sprawdzić czy nie została uszkodzona folia zabezpieczająca panele dekoracyjne oraz czy wszystko jest zgodne ze stanem rzeczy.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://studiocreativeshop.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz elektronicznej faktury VAT na adres e-mail podany w zamówieniu.

6. Usługa cięcia laserowego oraz usługa zaginania paneli dekoracyjnych

 • Firma świadczy usługi cięcia laserowego oraz zaginania paneli dekoracyjnych.
 • Usługi są dodatkowo płatne. Koszt usług jest wyceniany indywidualnie.
 • Termin realizacji usług wynosi od 8 do 16 dni roboczych. W przypadku większych zamówień powyżej 10 sztuk termin realizacji jest przedstawiany indywidualnie.
 • 1. POMIARY
  Podczas wykonywania pomiarów elementów / ścian / zabudowy / frontów /
  sufitów itp. (na których docelowo mają się znaleźć panele dekoracyjne)
  należy uwzględnić margines tolerancji błędu w pomiarze oraz uwzględnić
  czynniki wywołujące zmiany wartości pomiarowych:
  – grubość blachy (od 0,5 mm do 1,5 mm);
  – grubość warstwy kleju przeznaczonego do montażu;
  2. OBRÓBKA BLACHARSKA
  2.1. CIĘCIE LASEROWE
  Należy uwzględnić margines podczas korzystania z usługi cięcia
  laserowego – do 1 mm. Podczas podawania wymiarów należy pamiętać o
  tym, że laser pobiera na drogę cięcia oraz zaparkowanie – od 5 mm do 10
  mm. Laser tnie w koło.
  3.2. GILOTYNA HYDRAULICZNA
  Należy uwzględnić margines podczas korzystania z usługi cięcia
  gilotyną hydrauliczną – do 2 mm. Podczas podawania wymiarów
  należy pamiętać o tym, że gilotyna posiada swoją tolerancję – od 0,5
  mm do 2 mm.
  3.3. ZAGINANIE ARKUSZY
  Podczas korzystania z usługi zaginania arkuszy, może wystąpić błąd
  tolerancji – do 3 mm.
  Po zagięciu wszystkie zagięte elementy należy przenosić pionowo
  (zgodnie z załączonym poniżej zdjęciem). Zabrania się podnosić i
  przenosić panele dekoracyjne na płasko (na zdjęciu poniżej
  przedstawiamy możliwe powstanie mankamentów podczas prób
  takiego przenoszenia)
  4. FOLIA OCHRONNA
  Panele dekoracyjne są zabezpieczone folią ochronną, która zabezpiecza
  arkusz przed mikro urazami. Aby uniknąć uszkodzeń przedniej warstwy
  zaleca się aby zdjęcie folii ochronnej odbyło się na samym końcu –
  DOPIERO PO ZAMONTOWANIU PANELI (jako finalny element podczas
  realizacji, po zamontowaniu mebli, podłóg itp.)
  Reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie w przypadku uszkodzeń
  powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania (np. zarysowania panelu,
  zagiecia lub zarysowania powstałego przez uderzenie panelu itd.).
  5. TRANSPORT I PRZENOSZENIE
  Podczas przenoszenia i transportowania arkuszy należy ustawiać je pionowo
  a nie przenosić je na „płasko” ponieważ skutkuje to wgnieceniem się i
  uszkodzeniem bocznych ścian panelu.
  6. INFORMACJE DODATKOWE
  Dotyczy każdego koloru!:
  Panele dekoracyjne mogą zawierać delikatne zarysowania i pęcherzyki
  (0,5%) jest to spowodowane specyficzną metodą produkcji. Wymiar arkusza
  może delikatnie odbiegać od podanych wymiarów (122x243cm) jest to
  spowodowane procesem produkcyjnym.
  Panel dekoracyjny „multicolor” może być za każdym razem niepowtarzalny i
  jeden arkusz nie jest ciągłością drugiego.
  Dotyczy każdego koloru!:
  W zależności od partii produkowanej odcień może się delikatnie różnić od
  siebie. Odcień z jednej partii będzie taki sam, natomiast domawiając z
  kolejnej partii wtedy może być zauważalna minimalna różnica.
  Technika nanoszenia kolorów poprzez pasma przepuszczanych prądów
  zapewnia zmienność barw (czasem mogą pojawić się 0,1 mm kropeczki
  które są naturalnym efektem nanoszenia barw tą techniką).

7. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem
 • płatnością w systemie płatności internetowych
 • płatnością w systemie PayPal

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w gotówce w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy 3DStudio Creative Oksana Oliinyk

8. Prawo odstąpienia od umowy

Szczegółowe informację dot. odstąpienia od umowy dostępne pod adresem: https://studiocreativeshop.com/odstapienie-od-umowy/

9. Reklamacje dotyczące towaru

 1. https://studiocreativeshop.com nie jest producentem towarów. https://studiocreativeshop.com nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, jeżeli taka występuje dla danego produktu.
 2. Wymianie lub zwrotowi nie podlegają towary sprzedawane na indywidualne zamówienie Kupującego. ( rozmiar, powłoka, obróbka blacharska itp.)
 3. Nie można dokonać wymiany lub zwrotu towarów zakupionych z rabatem udzielonym ze względu na uszkodzenia lub inne znamiona pogorszenia jakości.
 4. Koszt przesyłki do Studio Creative Decor podczas wykonywania zwrotu ponosi nadawca.

10. Reklamacje z zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. https://studiocreativeshop.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić https://studiocreativeshop.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail: kontakt.studiodecor@gmail.com lub telefoniczne: +48 510 232 852 lub przy użyciu formularza kontaktowego. Możliwe jest także wysłanie pisma reklamacyjnego na adres: Krasne 952, 36-007 Krasne.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. https://studiocreativeshop.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

11. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy https://studiocreativeshop.com a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy https://studiocreativeshop.com a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 3DStudio Creative Oksana Oliinyk.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu